DỊCH VỤ CUNG ỨNG

Image

Dich Vụ Tư Vấn Hồ Sơ Pháp Lý Sản Phẩm


Dich Vụ Tư Vấn Hồ Sơ Pháp Lý Sản Phẩm

Công bố hợp quy là gì? 

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

A. Nguyên tắc công bố hợp quy:


1.Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc.

2. Việc công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật dựa trên một trong 2 trường hợp sau:

- kết quả chứng nhận hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.
- Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.


3. Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Trường hợp sản phẩm hàng hóa được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng lý bản công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên nghành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
điều 13 Trình tự công bố hợp quy


B. Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng(hay còn gọi là đánh giá sự phù hợp)
Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định(bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.
Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức , cá nhân công bố hợp quy.
Bước 2. Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do bộ quản lý nganhfm lĩnh vực và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định(hay còn gọi là cơ quan chuyên ngành)


C. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy


Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập 2 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 1 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 1 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân. Thành phần hồ sơ được quy định như sau:


1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định(bên thứ 3).


2. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
3. Bản công bố hợp quy(theo mẫu 2)
4. Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy(giấy đăng ký daonh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc qyết định thành lập hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật).


Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.


Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.


Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh(bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:


Bản công bố hợp quy(theo mẫu 2)
Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất , kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy(giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)


Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…) thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng(theo mẫu 1) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;


Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…) thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực.


Bản sao y bản chính phiếu kết quả thửu nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.


Báo cáo đánh giá hợp quy(theo mẫu 5) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;
Trong quá trình xem xét hồ sơm nếu cần thiết sẽ xem xét, đồi chiều với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.


Tiêu chuẩn chứng nhận hợp quy:


Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN);


Tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex, …)


Tiêu chuẩn khu vực (EN,…);


Tiêu chuẩn nước ngoài: BS (Anh), JIS (Nhật), GB (Trung Quốc), v.v…


Phương Thức Chứng Nhận Hợp Quy:

 

Thử nghiệm mẫu điển hình;


Thử nghiệm mẫu điển hình liên minh đánh giá quá trình đóng chai, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;


Thử nghiệm mẫu điển hình đoàn kết bình chọn quá trình đóng hộp; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi chế biến câu kết với bình chọn quá trình đóng gói;
Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình chế biến; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên hoạt động mua bán cấu kết với đánh giá quá trình chế biến;


Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình đóng hộp; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi đóng chai hoặc trên thị trường liên minh với bình chọn quá trình đóng gói;


Đánh giá và giám sát chuỗi hệ thống quản lý;


Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;


Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn thể vật phẩm, hàng hóa.Căn cứ kết quả bình chọn sự phù hợp, đơn vị đủ điều kiện sẽ cấp giấy đạt yêu cầu thích hợp tiêu chuẩn hoặc chứng nhận thích hợp quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng đã được bình chọn và quyền sử dụng dấu phù hợp quy trên mẫu sản phẩm, hàng hóa, bao gói của item, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được đạt yêu cầu hợp chuẩn.

Thẩm Quyền Chứng Nhận Hợp Quy:
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Thủ Tục Công Bố Hợp Quy Gồm:

Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm

Hồ sơ theo mẫu

Kết quả thử nghiệm

Dịch Vụ Công Bố Hợp Quy hỗ trợ  Công Bố Hợp Quy  gồm 5 bước

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Đánh giá sơ bộ 

Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý

Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm sét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận


 


DỊCH VỤ KHÁC

 Copyright by @NguyenLamGroup - All rights are reserved